Hazy, bitter finish, refreshing, spicy, slightly tart